Fairfly

Fairfly Ganador del premio a Mejor espectáculo revelación de la XXI edición 2018

de La Calórica y Teatre Tantarantana

Fairfly és una comèdia sobre la bombolla de l'emprenedoria; el g ran remei del nostre temps , la solució a tots els nostres problemes , la no v a fe que ha vingut ha recordar -nos que nosaltres som els únics propietaris del nostre destí i – en conseqüència – els únics culpables de la nostra infelicitat. No impor ten els contactes , la classe social o el lloc de procedència; ara no necessitem res més que una idea brillant i un ordinador por tàtil per començar a recór rer les cinc passes cap a l'èxit. Els palaus de cong ressos i les llibreries són plenes de fidels creients que prediquen les vir tuts de la cultura emprenedora; però ningú diu res de les sev es ombres: fr ustracions , fracassos , famílies i amistats destrossades , crèdits inassolibles , estalvis perduts ... Sembla ser que els g rans mo viments de la nostra societat ja no comencen amb masses org anitzades en una fàbrica, sinó amb dos o tres jo v es visionaris en un g aratg e . Els emprenedors són sense cap dubte els herois èpics del nostre temps; el nostre objectiu no és qüestionar l'èxit de les sev es idees , sinó posar en relleu el missatg e perillosament indi vidualista que amaguen. Sembla que , després de tants i tants fracassos col·lectius , la cultura emprenedora ens està dient: deixa de preocupar -te per la tev a societat o la tev a classe social, comença a preocupar -te per tu mateix. No és el mateix can viar el món que can viar la nostra situació al món. T ots hem pensat més d'una v eg ada que vi vim en una realitat injusta i que cal treballar per can viar -la, però realment v olem un can vi sincer? O en tenim prou amb fer girar la roda de la for tuna i ser nosaltres els que ocupem un espai pri vilegiat?

----> Dosier (PDF)

 

/p>