Joan Yago

Joan Yago Ganador del premio a Mejor autoría revelación de la XXI edición 2018

por Fairfly

Fairfly és una comèdia sobre la bombolla de l'emprenedoria; el g ran remei del nostre temps , la solució a tots els nostres problemes , la no v a fe que ha vingut ha recordar -nos que nosaltres som els únics propietaris del nostre destí i – en conseqüència – els únics culpables de la nostra infelicitat. No impor ten els contactes , la classe social o el lloc de procedència; ara no necessitem res més que una idea brillant i un ordinador por tàtil per començar a recór rer les cinc passes cap a l'èxit. Els palaus de cong ressos i les llibreries són plenes de fidels creients que prediquen les vir tuts de la cultura emprenedora; però ningú diu res de les sev es ombres: fr ustracions , fracassos , famílies i amistats destrossades , crèdits inassolibles , estalvis perduts ... Sembla ser que els g rans mo viments de la nostra societat ja no comencen amb masses org anitzades en una fàbrica, sinó amb dos o tres jo v es visionaris en un g aratg e . Els emprenedors són sense cap dubte els herois èpics del nostre temps; el nostre objectiu no és qüestionar l'èxit de les sev es idees , sinó posar en relleu el missatg e perillosament indi vidualista que amaguen. Sembla que , després de tants i tants fracassos col·lectius , la cultura emprenedora ens està dient: deixa de preocupar -te per la tev a societat o la tev a classe social, comença a preocupar -te per tu mateix. No és el mateix can viar el món que can viar la nostra situació al món. T ots hem pensat més d'una v eg ada que vi vim en una realitat injusta i que cal treballar per can viar -la, però realment v olem un can vi sincer? O en tenim prou amb fer girar la roda de la for tuna i ser nosaltres els que ocupem un espai pri vilegiat?

Joan Yago

És llicenciat en Direcció i Dramatúrgia per l'Institut del Teatre de Barcelona. Ha escrit i estrenat distintes peces per a teatre: You say tomato (Premi de la crítica Serra d'Or a Millor text Teatral 2016), Un Lloc Comú (Bromera Edicions – Premi Ciutat d'Alzira 2014), Bluf (Premi Quim Masó 2014), Sobre el fenomen de les feines de merda (2015), Aneboda-The Show (2014), La Nau dels Bojos (Premi Adrià Gual 2012), L'Editto Bulgaro (2012), Martingala (2012), República Bananera (2012), No sóc Dean Moriarty (2011), o Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I (Premi del públic i Premi del jurat a Fira Escènia 2010). És responsable de l'adaptació de textos clàssics com Traduccions/Translations de Brian Friel per LaPerla29, Rinoceront de Eugene Ionesco per Teatre Principal de Palma o Quan venia l'esquadra (Premi de Dramatúrgia ATAPIB 2016), a partir de les memòries de Xesca Enseñat.

És membre fundador de la companyia de teatre independent La Calòrica i professor d'Art Dramàtic a Eòlia ESAD. Fora del món del teatre ha publicat el còmic Follar (Edicions del Despropòsit) i ha escrit el guió de la sèrie Mai neva a Ciutat per IB3tv.

----> Dosier (PDF)

 

/p>